Корпоративна політика

Кодекс ділової етики та корпоративної культури АТ «Вінницяобленерго»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ АТ «Вінницяобленерго»

від _______________ № ________________

Кодекс ділової етики та корпоративної культури

АТ «Вінницяобленерго»

(Термін дії – необмежений)

 

Зміст

 

Введення

3

1.

Призначення і сфера застосування

4

2.

Завдання Кодексу

4

3.

Корпоративні цінності Товариства

4

4.

Норми ділової етики та службової поведінки працівників

5

5.

Конфлікт інтересів

7

6.

Захист персональних даних, службової та конфіденційної інформації

7

7.

Взаємовідносини Товариства з акціонерами, контрагентами, споживачами та іншими фізичними та юридичними особами

8

8.

Принципи взаємовідносин із засобами масової інформації (ЗМІ)

9

9.

Проведення зборів і нарад

9

10.

Телефонне спілкування

9

11.

Робота в мережі Інтернет

10

12.

Зовнішній вигляд працівників Товариства, культура одягу

10

13.

Робоче місце

11

14.

Корпоративні заходи

11

15.

Охорона праці та навколишнього середовища

11

16.

Відповідальність

12

 

 

Введення

Стрімкий розвиток інформаційного простору та повернення до духовності, моральності в усіх сферах життя спричинили широкий вжиток таких понять як етика спілкування, корпоративна культура, ділова етика. Особливо це стосується сфери ділового спілкування. Сучасні міжнародні та вітчизняні компанії мають свої кодекси корпоративної етики й чітко притримуються їх. Практика найбільш успішних, свідчить про те, що етичні кодекси дійсно мають ресурси для вирішення широкого спектра завдань, дисциплінують, мобілізують зусилля колективів і, як наслідок, ведуть до прогресу.                                            

Правила кодексу ділової етики та корпоративної культури розповсюджуються не тільки на відношення всередині компанії, а й на взаємовідносини з усіма діловими партнерами.

Споживач електричної енергії, чи особа, що має намір ним стати - це, перед усім,  партнер. Будь-який його візит чи безпосереднє звернення – це  бажання знайти у АТ «Вінницяобленерго» партнера, що в подальшому принесе користь  як споживачу, так і Товариству в цілому.

АТ “Вінницяобленерго”, як оператор системи розподілу на території Вінницької області, що ефективно забезпечує розподіл електричної енергії споживачам Вінницької області, прагне бути надійним та ефективним партнером для споживачів, акціонерів, інвесторів і найкращим роботодавцем для своїх працівників. Тому так важливо мати власний Кодекс ділової етики та корпоративної культури. Він має стати чи не головним внутрішнім документом АТ “Вінницяобленерго”

Кодекс ділової етики та корпоративної культури має бути доведеним до відома та прийнятим до виконання усіма працівниками Товариства незалежно від посад та обов’язків.

Найважливішим для усіх нас є прагнення створити відкриту культуру взаємовідносин, що базується на увазі, порозумінні, толерантності, довірі, доброзичливості. Пам’ятаймо, репутація та високі стандарти роботи АТ “Вінницяобленерго” – понад усе! 

 

З повагою генеральний директор АТ “Вінницяобленерго” А.Л. Поліщук 

 

1. Призначення і сфера застосування

Даний Кодекс ділової етики та корпоративної культури працівників АТ “Вінницяобленерго” (надалі по тексту – Кодекс) – затверджений внутрішній документ, спрямований на підтримку і виховання корпоративної культури, традицій, системи цінностей, переконань, ділових принципів, норм поведінки тощо, які склалися в АТ “Вінницяобленерго” (далі – Товариство) за час діяльності та сприймаються і виконуються всіма його працівниками. Кодекс має реалізовуватися у повсякденній діяльності Товариства та сприяти його розвитку на шляху реалізації поставлених завдань.

Кодекс базується на загальнолюдських принципах і цінностях, визначає культуру поведінки працівників Товариства та взаємовідносин при виконанні ними службових обов’язків, взаємин між собою, при роботі з громадськістю та іншими організаціями, сприяє формуванню позитивного іміджу Товариства.

Кодекс формулює ключові елементи корпоративної культури – мету, бачення, місію, принципи діяльності та відповідальності, норми поведінки, вимоги до зовнішнього вигляду. 

Дотримання викладених у даному Кодексі норм, є обов’язком всіх працівників Товариства, незалежно від займаної посади.

 

2. Завдання Кодексу.

 • Розвиток єдиної корпоративної культури, основаної на високих етичних стандартах.
 • Підтримання в колективі атмосфери довіри, взаємної поваги та порядності.
 • Дотримання працівниками високих стандартів поведінки, традиційних для енергетиків.
 • Виявлення потенційних ризиків та запобігання їм, вирішення проблем, що мають етичні аспекти.
 • Забезпечення усвідомлення працівниками ролі корпоративної етики в організації повсякденної роботи та досягненні стратегічних цілей підприємства.

 

3. Корпоративні цінності Товариства

Корпоративні цінності є основою корпоративної культури, формують єдність поглядів і дій працівників, сприяють ефективному досягненню спільних цілей.

Основними корпоративними цінностями Товариства є:

 1. згуртованість колективу, що заснована на прагненні ефективно працювати та розвивати свій потенціал;
 2. підтримка командного духу та взаємодії задля досягнення спільних цілей Товариства;
 3. відповідальне і сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків, до своїх працівників, у тому числі якісне та своєчасне виконання поставлених завдань, постійне вдосконалення професійного рівня;
 4. ініціативність працівників, їх активність, пошук нових ідей і впровадження їх у свою сферу діяльності;
 5. повага до історії та традицій Товариства;
 6. отримання високих етичних стандартів: повага до думки інших, терпиме ставлення, відкрите і доброзичливе обговорення проблем;
 7. командний дух, спільне вирішення виробничих завдань;
 8. здоровий спосіб життя, активна участь у культурних, спортивних та інших заходах, що проводяться в Товаристві.

 

4. Норми ділової етики та службової поведінки працівників

Співробітники Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Приймати рішення тільки в межах своїх повноважень, які визначені трудовим договором, посадовою інструкцією чи довіреністю. У разі, якщо вирішення питання перевищує компетенцію чи повноваження працівника, останній повинен звернутися до безпосереднього керівника.

Створення конструктивних професійних відносин між керівниками і підлеглими необхідно для щоденної ефективної роботи. Керівник повинен проявляти ввічливість, тактовне ставлення до працівників. Взаємодія повинна будуватися на основі поваги честі та гідності кожного працівника. Керівники повинні точно визначати завдання і обсяг службових повноважень підлеглих відповідно до займаних ними посад. При необхідності – доступно роз’яснювати кінцеву мету завдання і впевнитися, що завдання їм зрозуміло.

4.1. Норми і правила ділової поведінки керівників передбачають:

1) володіння нормами і правилами службової етики та ділової поведінки;

2) справедливість, об’єктивну оцінку роботи працівників;

3) шанобливе ставлення до суспільної (колективної) думки колег і підлеглих;

4) підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;

5) виховання в собі високих моральних якостей та їх застосування в повсякденній роботі, делікатність спілкування, етичну поведінку в конфліктних ситуаціях;

6) створення довірчих відносин з підлеглими, прагнення бачити в них своїх однодумців;

7) відкритість до спілкування і самокритичність;

8) розвиток ініціативи підлеглих працівників, підтримку в реалізації інновацій;

9) наставництво, допомогу молодим фахівцям і новим співробітникам у професійному становленні;

10) уміння визнавати перед підлеглими свої помилки та позитивно сприймати конструктивну критику на свою адресу;

11) ділову вимогливість.

Норми і правила ділової поведінки керівників забороняють:

1) зловживання службовим становищем;

2) грубість, нескромність та несправедливість у відносинах з підлеглими і колегами;

3) необ’єктивність оцінки роботи працівників;

4) скарги вищому керівництву на колег і підлеглих без попередньої роботи з ними щодо усунення виниклих проблем;

5) перенесення особистих проблем на виробничі відносини.

4.2. Норми та правила ділової поведінки працівників передбачають:

 1. шанобливе ставлення до колег і дотримання субординації;
 2. ввічливі і коректні відносини між колегами, створення атмосфери взаєморозуміння і співробітництва;
 3. негативне ставлення до чуток, недопущення їх обговорення та розповсюдження;
 4. обмін досвідом та інформацією з колегами, надання допомоги один одному в досягненні кращого результату;
 5. обов’язкове вибачення при допущенні некоректної поведінки (вчинку);
 6. утримання від критики колеги, підлеглого, керівника в присутності інших працівників;
 7. раціональне використання власного робочого часу і часу своїх колег.

Ефективне ділове співробітництво для досягнення позитивних загальних результатів Товариства – є важливою умовою успіху в командній роботі. Тому вітаються доброзичливі взаємини працівників і підтримується сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. Вирішення розбіжностей або суперечливих моментів здійснюється за допомогою безпосереднього керівника. Неприпустимо робити будь-який конфлікт надбанням третіх осіб чи інших організацій. Працівники повинні дотримуватися принципу взаємної поваги, розуміння того, що робота, яка виконується  працівниками інших підрозділів, підпорядкована загальним цілям Товариства і заслуговує поваги та гідної оцінки.

Правилами ділової поведінки не допускається: лихослів’я, прояви нестриманості, запальності та агресії; обговорення особистих чи професійних якостей колег в їх відсутність; заняття в робочий час справами, що не пов’язані  з виконанням службових обов’язків; провокування конфліктів у колективі й інтриг, написання анонімок тощо.

 

5. Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів – це ситуація, коли в межах виконання обов’язків працівник повинен приймати рішення, брати участь у прийнятті рішення або здійснювати інші, пов’язані з його посадою дії, що впливають або можуть вплинути на особисті чи матеріальні інтереси самого працівника, його родичів які впливають або можуть вплинути на інтереси Товариства.

У разі виникнення конфлікту інтересів працівник зобов’язаний повідомити про це безпосередньо керівника, роз’яснити, в чому саме полягає конфлікт, і утриматися від участі в прийнятті рішень з тих питань, які стосуються цих інтересів.

Споріднені або особисті відносини співробітників не повинні позначатися на виконанні службових обов’язків або впливати на прийняті рішення.

Співробітники не мають права використовувати в неслужбових цілях кошти, засоби матеріально-технічного, інформаційного забезпечення та інше майно Товариства.

Співробітники не повинні допускати використання службової інформації в корисливих або інших особистих цілях.

 

6. Захист персональних даних, службової та конфіденційної інформації

Товариство дотримується принципів захисту персональних даних та конфіденційної інформації щодо працівників підприємства та їх належного використання. Персональні дані працівників збираються, зберігаються та використовуються згідно з чинним законодавством України. Доступ до особистих даних працівників обмежено.

Працюючи у Товаристві, а також після припинення трудових відносин з підприємством, працівники зобов’язані забезпечувати захист та нерозголошення персональних даних інших працівників, службової та конфіденційної інформації, яка отримана або набута під час діяльності на підприємстві.

Слід уникати обговорення конфіденційної інформації під час розмови по телефону, у громадських місцях, транспорті та через мережу Інтернет.

 

7. Взаємовідносини Товариства з акціонерами, контрагентами, споживачами та іншими фізичними та юридичними особами

Всі працівники, особливо керівники, усвідомлюють, що вони представляють Товариство, і їх безпосереднє ставлення до споживачів, контрагентів та третіх осіб впливає на репутацію Товариства.

Акціонери

Товариство гарантує своїм акціонерам забезпечення всіх прав, встановлених чинним законодавством України.

Як комерційна організація, однією з основних цілей якої є отримання прибутку, Товариство прагне до підвищення рентабельності своєї господарської діяльності в рамках завдань і обмежень, визначених акціонерами і законодавством України.

Державні та контролюючі органи

Товариство здійснює взаємодію з державними та контролюючими органами відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішньої документації Товариства.

Порядок подання інформації (документів) за запитами правоохоронних та інших органів, що стосуються питань компетенції Товариства, здійснюється в рамках відповідних нормативних правових актів Товариства.

Споживачі 

Товариство будує свої взаємовідносини зі споживачами, на основі:

 

 1. взаємної довіри і поваги;
 2. дотримання загальноприйнятих норм поведінки і ділової етики;
 3. відмови від участі в угодах, здатних завдати шкоди репутації Товариства;
 4. неприйняття хабарництва та комерційного підкупу;
 5. сумлінного виконання договірних зобов’язань;
 6. своєчасного попередження конфліктних ситуацій та максимального використання конструктивних переговорів з метою врегулювання виниклих протиріч;
 7. відмови від будь-яких дій, здатних завдати шкоди інтересам іншої сторони,

 

Товариство прагне забезпечувати високу якість, економічну привабливість та конкурентоспроможність своїх послуг.

Приховані некоректність, байдужість та непрофесіоналізм у стосунках із споживачами – неприпустимі в роботі керівництва та працівників Товариства.

 

Контрагенти

Товариство будує відносини з контрагентами на взаємовигідній основі і здійснює їх вибір переважно шляхом проведення конкурсних процедур.

Товариство сумлінно виконує свої зобов’язання перед контрагентами і очікує того ж від контрагентів.

Товариство не допускає дій працівників, спрямованих на отримання ними особистої вигоди при укладенні та виконанні договорів (контрактів) з контрагентами.

 

8. Принципи взаємовідносин із засобами масової інформації (ЗМІ)

Всі контакти із ЗМІ здійснюються і координуються виключно працівниками прес-групи Товариства в рамках їх повноважень. Працівники прес-групи  узгоджують зміст інформації з питань, що стосуються діяльності Товариства, з працівниками Товариства, в чиїй компетенції знаходяться такі питання.

Працівникам Товариства, крім визначених Генеральним директором, забороняється давати коментарі та робити будь-які заяви від імені Товариства. У разі звернення представників ЗМІ до працівника Товариства, йому належить негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника задля прийняття ним рішення щодо подальших дій. 

 

9. Проведення зборів і нарад

Під час проведення зборів і нарад працівники зобов’язані керуватися такими правилами ділового етикету:

 1. приходити на збори вчасно;
 2. попередньо ознайомитися з порядком денним і мати при собі всі необхідні матеріали, заздалегідь підготовлені питання або коментарі;
 3. перед початком зборів чи наради відключати засоби телекомунікаційного зв’язку;
 4. заздалегідь з’ясовувати, скільки часу відводиться на виступ, не затягувати його за рахунок скорочення часу виступу інших колег.

 

10. Телефонне спілкування

У процесі телефонного спілкування працівники Товариства зобов’язані керуватися такими нормами і правилами ділового етикету:

 1. відповідаючи на телефонний дзвінок, чемно вітатися, чітко називати найменування підрозділу;
 2. уважно вислухати співрозмовника;
 3. залишаючи повідомлення на автовідповідачі, називати дату, час дзвінка, своє ім’я, а потім коротко викладати мету дзвінка;
 4. не заставши на місці потрібну людину, поцікавитися, коли зручніше передзвонити або залишити своє ім’я та номер телефону;
 5. якщо в процесі розмови стався обрив зв’язку, передзвонити слід тому, хто телефонував;
 6. усі розмови вести у коректній формі, лаконічно, не допускати відхилення від теми.

 

11. Робота в мережі Інтернет

Порядок роботи в мережі Інтернет визначається внутрішніми розпорядчими документами Товариства, що регулюють питання надання доступу та використання ресурсів глобальної мережі Інтернет у Товаристві.

Працівники використовують мережу Інтернет, а також електронну пошту виключно у службових цілях. 

 

12. Зовнішній вигляд працівників Товариства, культура одягу

Введення правил і рекомендацій до зовнішнього вигляду працівника - важливий етап створення ділової атмосфери в колективі і підтримки іміджу Товариства. Гідний зовнішній вигляд, ввічливе ставлення і професійна компетентність викликають повагу й інтерес партнерів та споживачів до Товариства.

Для керівників і спеціалістів Товариства рекомендується діловий стиль одягу. Діловий стиль одягу - це строгий, витриманий стиль. У діловому костюмі перевага віддається класичним моделям одягу стриманих кольорових поєднань.

Для жінок діловий стиль одягу це - спідничні і брючні костюми в поєднанні з блузками і жилетами. Також рекомендована  закрита сукня, яку можна доповнити жакетом. Для роботи в офісі підійдуть спідниця або плаття середньої довжини не вище ніж на долоню від коліна.

В офісі недоречні: одяг з прозорих тканин, сарафани, а також блузи і сукні з глибокими вирізами і на тонких бретелях. 

Ключовими елементами одягу чоловіків - офісних працівників є діловий костюм. Допускається в жаркий час носіння сорочки з короткими рукавами без краватки. Головне в діловому стилі - помірність в деталях, гармонійне поєднання аксесуарів, одягу та взуття, а також декоративної косметики. 

Для працівників Товариства в разі використання спецодягу необхідно стежити за його чистотою і акуратним виглядом.

Для всіх працівників не допускається носіння спортивного, пляжного, домашнього одягу і взуття (шорти, майки, топи, легінси, сланці). Для працівників, робота яких не пов’язана з особистим спілкуванням зі споживачами, контрагентами чи представниками державних органів, п’ятниця є неофіційним днем, у який дозволяється носити неофіційний одяг.

Зовнішній вигляд працівників повинен відповідати вимогам цього Кодексу. Керівник орієнтує своїх підлеглих на безумовне дотримання встановлених Кодексом вимог.

Невиконання цих правил вважається порушенням трудової дисципліни.

 

13. Робоче місце

Порядок, чистота, акуратність робочого місця становлять імідж працівника Товариства. Кожен працівник повинен підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, стежити за порядком у кабінеті, у виробничих приміщеннях, будівлях та на території.

Куріння за робочим місцем заборонено. Куріння допустимо виключно у спеціально відведених для цього місцях.

Вживання алкоголю на робочому місці суворо заборонено.

 

14. Корпоративні заходи

В Товаристві проводяться корпоративні заходи, спрямовані на виховання та підтримання морально-психологічного духу колективу. Товариство вітає ініціативність співробітників у суспільному житті, підтримку проведення корпоративних заходів особистою участю.

Співробітники зобов’язані дотримуватися загальноприйнятих правил етикету під час проведення корпоративних заходів. Співробітники повинні усвідомлювати вплив своєї поведінки на репутацію Товариства і уникати дій, не сумісних з іміджем Товариства.

 

15. Охорона праці та навколишнього середовища

Виражаючи прихильність принципу безпеки, як безумовному пріоритету, Товариство здійснює всі необхідні заходи для забезпечення максимального рівня безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог безпеки при виконанні всіх видів робіт в електроустановках у відповідності до вимог Системи управління охороною праці та здоров’я. Одним з пріоритетних завдань Товариства є охорона навколишнього середовища та дотримання чинного законодавства і внутрішніх правил Товариства у цій сфері.

Товариство заохочує і підтримує дії працівників, спрямовані на свідоме ставлення до навколишнього середовища. 

 

16. Відповідальність

Дотримання працівниками Товариства положень цього Кодексу є важливим елементом успішної реалізації стратегічних цілей Товариства та об’єктивної оцінки професійно-ділових якостей самого працівника. 

До працівників, які порушили цей Кодекс, можуть  застосовуватися  заходи дисциплінарного стягнення відповідно до трудового законодавства України і розпорядчих документів Товариства.

 

Шанобливе ставлення працівників один до одного, дотримання високої культури спілкування та етикету, належний зовнішній вигляд -  це важливі складові поведінки працівників Товариства.

 

Поділитись: