Загальна інформація

Порядок доступу до публічної інформації АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

12 листопада 2014

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом Генерального директора
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
183 від 23.04.2014 р.

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
- розпорядник публічної інформації - відповідно до п. 4 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - стосовно інформації щодо умов постачання електричної енергії і надання послуг та цін на них;

- запит на інформацію - прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

- публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» - щодо умов постачання електричної енергії і надання послуг та цін на них;

- відповідальна особа – призначена наказом особа, відповідальна за забезпечення доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», реєстрацію запитів на отримання інформації та надання відповідей на ці запити. Директора структурних одиниць ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які володіють запитуваною інформацією, здійснюють функції відповідальної особи та забезпечують надання публічної інформації на запит на отримання інформації.

1.3. Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб‘єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».
 

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації у ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях;
- розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет;
- розміщення на інформаційних стендах;
- будь-яким іншим способом;
- надання інформації за запитом на інформацію.

2.2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Інформацією з обмеженим доступом є: службова, конфіденційна, таємна інформація.
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

2.3. Службовою інформацією є інформація, що виникає під час здійснення господарської діяльності та/або пов’язана з процесом прийняття управлінських рішень, до якої належать в т.ч. але не виключно: накази, протоколи, положення, посадові інструкції, службова кореспонденція.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
 

ІІІ. Порядок звернення за публічною інформацією

3.1. Запитувач має право звернутися до ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" із запитом на отримання публічної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3.2. Запит на отримання публічної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", може бути індивідуальним або колективним.

3.3. Запит на отримання публічної інформації подається в ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", ІКЦ Товариства, структурні одиниці Товариства в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

3.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі з обов’язковим зазначенням наступної інформації:

• прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;
• загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
• підпис і дату за умови подання письмового запиту.

3.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (Додаток № 1), затверджену ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

3.6. Запитувач може отримати форму запиту в канцелярії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 2, кабінет 314, ІКЦ Товариства або в структурних одиницях Товариства.

3.7. У формі запиту запитувачеві надається можливість обрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

3.8. Запит на отримання публічної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", може бути подано наступним шляхом:

- особисто запитувачем до канцелярії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ІКЦ Товариства, структурних одиниць Товариства щодня з 8.00 до 16.45, у п'ятницю - з 8.00 до 15.30, крім вихідних та святкових днів;
- надіслано поштою на адресу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ІКЦ Товариства, структурних одиниць Товариства ;
- надіслано факсом на номер (0432) 52-50-11;
- надіслано на електронну пошту kanc@voe.com.ua;
- усно по телефону (0432) 52-50-64.

3.9. Відповідальна особа здійснює реєстрацію усіх письмових запитів та на вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту на отримання інформації проставляється відбиток реєстраційного штампа ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ІКЦ Товариства, структурних одиниць Товариства із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту і повертається запитувачу.
 

IV. Порядок надання відповіді на запит на інформацію

4.1. Відповідальна особа готує відповідь на письмовий запит на отримання інформації та надає її не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.2. У разі якщо запит на отримання інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.4. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.5. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4.6. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України та становить:

- копіювання 1 сторінки формату А-4 – не більше ніж 0,1% розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.
- друк 1 сторінки формату А-4 – не більше ніж 0,1% розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

4.7. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.8. ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
- особа, яка подала запит на отримання інформації, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п. 3.4. Положення.

4.9. ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яке не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4.10. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі із зазначенням:

- прізвища, ім'я, по батькові та посади особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис. 

Поділитись: