Інформація для акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

23 березня 2017

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 28 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 28 квітня 2017 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

28 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.voe.com.ua.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 5. Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 6. Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2016 рік.
 9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році.
 10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році.
 11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
 12. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2016 рік.
 13. Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)
(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)
Найменування показника
період
2016 рік
2015 рік
Усього активів
1 078 035
877 422
Основні засоби
742 538
681 919
Довгострокові фінансові інвестиції
30 834
2 528
Запаси
12 194
12 809
Сумарна дебіторська заборгованість
210 484
92 299
Грошові кошти та їх еквіваленти
19 201
46 615
Нерозподілений прибуток
269 834
154 254
Власний капітал
653 007
545 998
Статутний капітал
30 974
30 974
Довгострокові зобов’язання
102 086
141 947
Поточні зобов’язання
293 526
166 860
Чистий прибуток (збиток)
95 523
132 326
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3 097 366
3 097 366
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
4 800
4 829

            Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

                                                                                                                                                                                                                                                   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 28.04.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 28.04.2017р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

      2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

      3.Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

      4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів
          ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних
          загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

 • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
 • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
 • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

      5. Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році.

      6. Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2016 році.

      7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році.

       8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2016 рік.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

       9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році.

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.

9.2. Чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, залишити нерозподіленим.

       10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році.

10.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2016 році».

      11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

11.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».

       12. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2016 рік.

12.1. Затвердити результати роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2016 рік.

       13. Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

13.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

13.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

13.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

       14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

14.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

14.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

14.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

14.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28.04.2017р.

      15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Філіппова Ігоря Олеговича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

      16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

      17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

17.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

       18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

       19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

      20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

20.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 
 
Повiдомлення опублiковано
23.03.2017 р. у № 56  офіційного  видання «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
Повiдомлення розмiщено
у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   23.03.2017 р. 

 

Поділитись: